Haven- en steigerreglement WSV Giesbeek 2023

Algemeen

Artikel 1

Dit Haven- en steigerreglement geldt voor het gehele haventerrein bestaande uit haven, de bijbehorende (parkeer- en stallings-) terreinen, en de zich aldaar bevindende gebouwen.

Artikel 2

Bezoekers dienen zich te melden bij de havenmeester of zijn/haar vervanger. Passanten dienen zich voor een ligplaats te melden bij de havenmeester of zijn/haar vervanger. Eenieder die zich op het haventerrein bevindt dient de aanwijzingen van de havenmeester of zijn/haar vervanger op te volgen, en dient kennis te nemen van de geldende veiligheids-, calamiteiten-, en milieuvoorschriften ter plaatse.

Artikel 3

Eenieder die zich op het haventerrein bevindt is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen, de veiligheid van zijn/haar kinderen te waarborgen, en te voorkomen dat men door zijn/haar gedrag aanstoot geeft. Het is niet toegestaan:
1. Hinderlijk lawaai te maken, o.a. staand en lopend want dient deugdelijk vastgezet te zijn.
2. Op schepen gemeerd in de haven onderhoudswerk te verrichten, zodanig dat schade aan het milieu ontstaat of hierdoor (geluid)overlast ontstaat voor andere ligplaatshouders.
3. Huisdieren los te laten lopen; er geldt een opruimplicht.
4. Vaartuigen, auto’s, trailers e.d. schoon te maken met drinkwater en/of niet biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen.
5. Behoudens met toestemming van de havenmeester motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen.
6. Behoudens met toestemming van de havenmeester of havencommissaris elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen danwel is aangewezen.
7. In de haven te zeilen indien er sprake is van de mogelijkheid van mechanische voortstuwing aan boord.
8. Op onveilige of op hinderlijke wijze of snelheid in de haven te varen.
9. Het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten.
10. Behoudens met toestemming van de havenmeester op het haventerrein open vuur, (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken.
11. Eigendommen buiten het vaartuig op het haventerrein onbeheerd achter te laten.
12. In de haven te zwemmen of te duiken.
13. Vanaf de steigers te vissen.
14. Behoudens met toestemming van de havenmeester op de steigers te fietsen of hard te lopen.
15. Behoudens met toestemming van de havenmeester voorzieningen aan de steigers aan te brengen.
16. Auto’s en trailers te parkeren anders als op de daarvoor aangewezen plaatsen.
17. Behoudens met toestemming van de havenmeester in het zich op het haventerrein bevindende voertuig/vaartuig te overnachten, danwel dit als woon- en/of verblijfplaats te kiezen.
Overtreding van de onder artikel 3 sub1 t/m 17 genoemde verboden, geeft de havenmeester het recht de overtreder de toegang tot het haventerrein te ontzeggen.

Artikel 4

Houders van ligplaatsen en eigenaren van vaartuigen op de wal zijn verplicht hun vaartuig en eventuele trailer te verzekeren tegen ten minste de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 5

Vaartuigen dienen zodanig afgemeerd te worden dat zich geen uitstekende delen boven de steigers bevinden. Indien naar beoordeling van de havenmeester een vaartuig op een zodanige wijze is afgemeerd dat hierdoor schade en/of ongerief voor steigers en/of andere vaartuigen kan ontstaan is de havenmeester gerechtigd om maatregelen te nemen ter voorkoming hiervan. Eventuele kosten zijn voor de eigenaar van het betrokken vaartuig.

Artikel 6

Schade welke veroorzaakt wordt aan eigendommen van de vereniging of aan eigendommen van derden moet altijd gemeld worden aan de havenmeester.

Artikel 7

Het is aan de houder van een ligplaats in het water, of staanplaats op de wal niet toegestaan zijn/haar vaartuig, toebehoren en/of lig- of staanplaats in gebruik te geven aan derden.

Artikel 8

Behoudens met toestemming van het bestuur is het niet toegestaan het afgemeerde of gestalde vaartuig en/of de lig- of staanplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan de verkoop van het vaartuig en of toebehoren, alsmede het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen en aanduidingen.

Artikel 9

Vaartuigen, trailers en overige eigendommen, waarvan de lig-, walplaats of oplegplaats is opgezegd dienen door de eigenaar/bezitter van het haventerrein verwijderd te worden. Indien de eigenaar/bezitter in gebreke blijft zal de watersportvereniging Giesbeek, met inachtneming van de wettelijke bepalingen/termijnen in deze dan wel het goed beschouwen als een res derelicta (het lid stelt geen prijs meer op het bezit van het goed en het lid ontdoet zich willens en wetens van het eigendom van het goed), het vaartuig, de trailer en overige eigendommen (laten) verwijderen dan wel ten verkoop aanbieden ten laste van de eigenaar/bezitter. Voor openstaande vorderingen en eventuele verwijderkosten blijft de eigenaar/bezitter verantwoordelijk.

Milieubepalingen

Artikel 10

Middels het “Activiteitenbesluit milieubeheer” geldt er voor jachthavens, waaronder ook de watersportvereniging Giesbeek, strenge milieuregelgeving. Het is derhalve op het haventerrein niet toegestaan:
1. Afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water.
2. De haven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, touw e.d., uitwerpselen van dieren of met andere milieuverontreinigende stoffen.
3. Afvalstoffen af te voeren anders dan op de aangegeven wijze via de depots/inzamelpunten voor gescheiden huishoudelijk en chemisch afval. In geval van overtreding is de watersportvereniging Giesbeek gerechtigd om de verontreiniging te (doen) verwijderen op kosten van de veroorzaker.
4. Verontreiniging van het oppervlaktewater/het haventerrein, chemisch of anderszins, dient onverwijld gemeld te worden bij de havenmeester.

Artikel 11

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan vaartuigen zijn gedurende de stalling op de wal onder voorbehoud toegestaan. Hierbij moeten adequate maatregelen genomen worden om gevaar, schade en hinder aan het milieu en aan derden te voorkomen. De volgende maatregelen zijn hierbij van kracht:
1. Schuren is alleen toegestaan met stofafzuiging.
2. Bij werkzaamheden aan het vaartuig moet er een ruim en deugdelijk zeil onder de werkplek aanwezig zijn.
3. De werkplek moet zodanig afgeschermd zijn dat weersomstandigheden (wind) het schuursel/schraapsel niet buiten het zeil kunnen verspreiden.
4. Het zeil moet aan het einde van elke werkperiode gereinigd worden, en het afval moet in de daarvoor bestemde chemische afvalbakken gedeponeerd worden (niet in de huisvuilcontainer).
5. Aan het einde van iedere werkdag moeten verf(resten) en gebruikt materiaal (kwasten e.d.) opgeruimd worden. Deze mogen niet onder of rond het vaartuig bewaard worden.
6. Las- en slijpwerkzaamheden e.d. mogen alleen nog op de daarvoor bestemde plek naast de loods plaatsvinden, onder inachtneming van punt 1 t/m 5. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden, en is uitdrukkelijke toestemming nodig met, resp. van de havenmeester.
7. Andere werkzaamheden aan een vaartuig als standaard onderhoudswerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden na toestemming van de havenmeester. Hierbij dient een plan ingediend te worden met daarin omschreven de aard van de werkzaamheden, de benodigde tijd en maatregelen ter voorkoming van overlast en milieuschade.

Artikel 12

Tijdens stalling van het vaartuig in de loods is het niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester, om:
1. Licht ontvlambare stoffen zoals gas, benzine, petroleum en kerosine aan boord te hebben of te gebruiken. Dit betekent dat gasflessen en losse brandstof (tanks, jerrycans) van boord moeten worden verwijderd.
2. De verwarming van het vaartuig te gebruiken zonder direct toezicht.
3. Accu’s van/in het vaartuig op te laden zonder direct toezicht.
4. Het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct toezicht.
5. Voor het gebruik van de loods gelden ook de navolgende regels:
a. Alleen leden kunnen in overleg met de havenmeester gebruik maken van de loods;
b. Tarieven voor de huur van de loods zijn op de website van de WSV Giesbeek te vinden;
c. De sleutel van de loods kan tegen betaling van een borgsom afgegeven worden. De sleutel wordt uitgereikt door de havenmeester;
d. Werkzaamheden vinden plaats zonder dat deze hinder geven aan de huidige en toekomstige gebruikers van de loods;
e. Schuren is toegestaan mits er wordt gewerkt met een stofafzuiging;
f. Er vinden geen las- en slijpwerkzaamheden plaats;
g. De loods is een multifunctionele ruimte. Er kunnen dus geen spuitcabine omstandigheden worden verwacht;
h. Bij het verlaten van de loods dient de plek schoon achter gelaten te worden;
i. Draag zorg voor het vrijhouden van de doorgang richting de nooduitgangen;
j. Neem kennis van de positie van de brandblussers en de EHBO-koffer;
k. Er mogen geen gasflessen worden opgeslagen in de loods;
l. Meldt onvolkomenheden en calamiteiten zo snel als mogelijk bij de havenmeester;
m. De loods wordt vorstvrij gehouden. Indien men meer verwarming wil dient hiervoor extra betaald te worden.

Overtreding van de artikelen 10 t/m 12 geeft de havenmeester het recht de eventuele werkzaamheden te onderbreken en de overtreder de toegang tot het haventerrein te ontzeggen. Het bestuur kan tevens overgaan tot opzegging van het lidmaatschap ex. artikel 7 van de Statuten en daarbij het gestelde in artikel 9 van dit reglement toepassen.

Ligplaatsen

Artikel 13

Het beleid ten aanzien van ligplaatsen is geregeld in het huishoudelijk reglement, hoofdstuk 4, artikel 9 en in hoofdstuk 7, artikel 16 en 17. De navolgende artikelen vormen hier een aanvulling op.
1. De toewijzing van (vaste) ligplaatsen geschiedt per seizoen.
2. De ligplaatsen voor het zomerseizoen worden, behoudens tijdige opzegging, jaarlijks gecontinueerd.
3. Indien een ligplaats voor langer dan 48 uur niet gebruikt wordt, moet dit aan de havenmeester digitaal via het ledenportaal op de website gemeld worden.
4. De toewijzing van nieuwe ligplaatsen of ligplaatswijzigingen voor het zomerseizoen vindt plaats aan de hand van de aanvragen welke vóór 1 december voorafgaand aan het zomerseizoen via het ledenportaal op de website zijn ingediend.
5. De opzegging van een ligplaats voor het zomerseizoen moet vóór 1 december per e-mail bij de administratie zijn ingediend middels het opzegformulier op de website.
6. Leden met een vaste zomerligplaats worden geacht gebruik te willen maken van een winterligplaats, indien op 1 november hun schip zich nog in de haven bevindt.
7. Indien de omstandigheden het noodzakelijk maken kan de havenmeester of diens vervanger een andere ligplaats toewijzen dan die, welke oorspronkelijk is toegewezen.
8. De maximaal toegestane lengte van het vaartuig, voor toewijzing van een vaste ligplaats bedraagt 14.00 meter. De maximaal toegestane breedte 4.05 meter maar is afhankelijk van botencombinatie. Bij afwijkende maten beslist de havencommissaris.
9. Aan vaartuigen welke in verwaarloosde staat of in haveloze toestand verkeren wordt geen ligplaats toegewezen, dit ter beoordeling van de havenmeester.
10. Van vaartuigen welke in verwaarloosde staat zijn of in haveloze toestand verkeren, zal de lig- of walplaats worden opgezegd door het bestuur. De eigenaar is aansluitend verplicht zijn vaartuig binnen de daarvoor door het bestuur gestelde termijn uit de haven/van het haventerrein te verwijderen. Indien de eigenaar in gebreke blijft zal de vereniging handelen conform artikel 9 van dit reglement.
11. Het zomerseizoen begint op 16 april en eindigt op 15 oktober. 
12. Het winterseizoen begint op 16 oktober en eindigt op 15 april. 
13. Aan leden zonder een vaste ligplaats maar met een toegewezen zogenaamde zwerfplek of plek voor de duur van een seizoen wordt het reguliere liggeld van een vaste ligplaats in rekening gebracht. Een lid die geen vaste ligplaats, geen zwerfplek en geen plek voor de duur van een seizoen is toegewezen wordt gezien als lidpassant (lid tevens passant). Het lidpassant wordt per nacht het liggeld lidpassant in rekening gebracht. De havenmeester bepaalt voor het lidpassant de ligplaats en de gebruiksduur van de ligplaats.
14. Leden die in afwachting zijn van het hellen van hun vaartuig mogen gedurende één (1) week voorafgaand aan het hellen of na het hellen in het jaar kosteloos gebruik maken van een ligplaats in het water na overleg met de havenmeester of diens vervanger.
15. Na beëindiging van het zomer-/winterseizoen moet de ligplaats direct vrijgemaakt worden voor degene aan wie de ligplaats voor het volgende seizoen is toegewezen.
16. Bij het niet meer in het bezit hebben van een vaartuig, komt de ligplaats ter beschikking van de vereniging. Gedurende het seizoen behoudt het lid recht op een passende ligplaats voor een eigen passend vaartuig. Er vindt nimmer terugbetaling van betaalde liggelden plaats.
17. Leden die gedurende het zomerseizoen een vaste ligplaats hebben in de haven, hebben voorrang bij het verdelen van de bokken voor de winterstalling indien zij zich vóór 1 oktober aanmelden voor een plaats op de wal. Na deze datum zullen de overgebleven walplaatsen (incl. bok) worden toegewezen op basis van het lidnummer, ook aan leden zonder zomerligplaats.
18. De aanvraag om na de winterstalling het vaartuig weer in het water te leggen door de havenmeester dient voor 1 april via de website aangevraagd te worden. Hiervoor krijgen de leden met het vaartuig op de wal een uitnodiging via de Nieuwsbrief.
19. Opslag van een vaartuig op de wal, langer dan bedoeld als seizoen stalling, is gelimiteerd voor een periode van 2 jaar. Leden dienen het vaartuig deugdelijk af te dekken ter voorkoming van schade, waaronder vorst- en waterschade, en zijn daar zelf verantwoordelijk voor.
20. Bij het stallen van een lege trailer op de wal is het niet toegestaan daar andere vaartuigen (o.a. surfplanken, SUP’s) of opbergboxen, andere voorwerpen op te plaatsen.

21. Het is niet toegestaan om bouwwerken op te richten rondom een trailer/boot die vast verbonden zijn met de ondergrond.

Artikel 14

Leden met trailerbare vaartuigen mogen gratis gebruik maken van de helling mits hier geen kraan, lier, tractor of ander zwaar voertuig voor gebruikt hoeft te worden. Het is verboden om via de helling naar boven te rijden met een (boot) trailer die niet rechtstreeks met de koppeling van de trailer aan de trekhaak van de auto verbonden is. Het begrip trailer baar, en toelating van de combinatie is ter beoordeling van de havenmeester.

Artikel 15

Het nemen van ligplaats in de haven en het stallen van vaartuigen op de wal, alsmede het hellen van vaartuigen is geheel voor eigen risico van de eigenaar. 

De civielrechtelijke regels van huur en verhuur (huurovereenkomst) zijn van toepassing bij zowel de ligplaats in de haven als bij het stallen van vaartuigen, bokken, trailers/botenwagen op de wal (staanplaats, walplaats). De vereniging is verhuurder en de eigenaar, bezitter, houder van het vaartuig, bok, trailer/botenwagen is huurder van de ligplaats, walplaats, staanplaats. Er is geen sprake van bewaarneming door de vereniging en bewaargeving door de eigenaar, bezitter, houder van het vaartuig, de bok, trailer of draagvoertuig.

De regels van huur en verhuur (huurovereenkomst) zijn zowel van toepassing in het zomerseizoen als in het winterseizoen en gelden voor zowel passanten als voor leden zijnde eigenaar, houder, bezitter van een vaartuig, bok, trailer/botenwagen.

Voor een (winter)ligplaats op de wal wordt een huurovereenkomst gesloten.

Artikel 16

Watersportvereniging Giesbeek, noch haar medewerkers zijn aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak dan ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan de vereniging of haar medewerkers toerekenbare ernstige tekortkoming.

Artikel 17

Bij zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten


 

JUL
30
Vrijzeilen dinsdagavond

Algemeen | 18:30 - 21:30 | deel 15 / 21 | Haven WSV Giesbeek

JUL
31
Woensdagavondcompetitie

Algemeen | 20:00 - 22:00 | deel 15 / 28 | Lijzijde

AUG
4
Sailability zeildag

Sailability | 10:00 - 17:00 | WSV Giesbeek

AUG
6
Vrijzeilen dinsdagavond

Algemeen | 18:30 - 21:30 | deel 16 / 21 | Haven WSV Giesbeek

AUG
6
Vrijwilligers bijeenkomst Dag van de Watersport

Algemeen | 20:00 - 22:00 | Ruumzicht

Contact


 

ADRES

  • Watersportvereniging Giesbeek
  • Havenweg 4
  • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  E-MAIL administratie

  E-MAIL ligplaatsen

© 2022 WSV Giesbeek