Wedstrijdbepalingen WSV Giesbeek

Wedstrijdbepalingen voor zeilwedstrijden op Rhederlaag georganiseerd door WSV Giesbeek

1. Regels

1.1 De wedstrijden zijn onderworpen aan regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2021-2024. Klik hier om deze in te zien.
1.2 Voor wedstrijden in eenheidsklassen zijn hun klassenvoorschriften van toepassing, voor zover zij niet in strijd zijn met 1.1.
1.3 Voor wedstrijden voor gemengde klassen is het SW-systeem van toepassing voor de bepaling van de gezeilde tijd van de een boot in de wedstrijduitslagen, met uitzondering van rond- en platbodemjachten , waarvoor het TCF handicap systeem van toepassing is.
1.4 Voor overtredingen van regel 55 en wedstrijdbepaling 13.1 kan de protestcommissie een lagere straf dan uitsluiting opleggen.
1.5 Een ander zeilnummer dan zijn officiële en unieke zeilnummer mag een boot uitsluitend voeren nadat daartoe toestemming is verleend door het wedstrijdcomité.

2. Mededelingen aan deelnemers
Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst bij de Vlaggenmast. Mededelingen voor de woensdagavondwedstrijden worden (daarnaast of in plaats daarvan) gedaan op http://www.wsvgiesbeek.nl/

3. Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen
Iedere wijziging in het schema van de wedstrijden zal worden bekendgemaakt vóór 20:00 uur op de dag voorafgaande aan de dag waarop deze van kracht wordt; iedere andere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal niet later dan 1 uur voor de start van de wedstrijd waarop deze van kracht wordt bekend worden gemaakt. Voor de Woensdagavondwedstrijden gelden deze tijdslimieten voor wijzigingen in de wedstrijdbepalingen niet.

4. Seinen op de wal
4.1 Seinen op de wal zullen worden getoond op de grote vlaggenmast tussen Ruumzicht en de haven.
4.2. Als vlag OW op de wal wordt getoond wordt in de betekenis van Wedstrijdsein OW “1 minuut” vervangen door “niet minder dan 20 minuten”.
4.3. Als vlag Y op de wal wordt getoond is regel 40 van toepassing zolang de boot zich buiten de haven op het water bevindt. Dit wijzigt de inleiding van Deel 4.

5. Programma van de wedstrijden
5.1. Wedstrijden voor open zeilboten 2023

Klik hier voor de wedstrijddata voor 2023.       

5.2. Wedstrijden voor jeugdzeilboten 2023

Klik hier voor de wedstrijddata jeugdzeilboten voor 2023.

5.3. Wedstrijden voor alle typen zeilboten

Woensdagavondwedstrijden 2023: 19 april t/m ??

5.5. De wedstrijden genoemd in de bepalingen 5.1 t/m 5.4 staan open voor alle typen boten die voldoen aan de omschrijving als gegeven in de titel van de desbetreffende bepaling.
5.6. Eenheidsklasse: Indien ten minste drie boten van een klasse zijn ingeschreven en zich twee uur voor de eerste wedstrijd van de serie bij het wedstrijdbureau hebben gemeld, doet die klasse als eenheidsklasse mee aan de wedstrijden tenzij van vergelijkbare klassen geen eigen en/of gemengde klasse kan worden gevormd.
5.7. Gemengde klassen: De klassen waarvan minder dan zeven boten zijn aangemeld kunnen door het wedstrijdcomité worden samengevoegd in gemengde klassen om te voorkomen dat al dan niet gemengde klassen van minder dan drie boten deelnemen.
5.8. Startgroepen: Het wedstrijdcomité kan (eenheids- en/of gemengde) klassen in het schema van de wedstrijden gelijke starttijden en banen toedelen. Zij vormen dan gezamenlijk een “startgroep”, waarbinnen voor elke (eenheids- en/of gemengde) klasse een eigen uitslag wordt bepaald. Het comité voegt klassen waarvan ten minste tien boten zijn ingeschreven en op de eerste wedstrijddag aangemeld niet met andere klassen samen in één startgroep.
5.9 De indeling in klassen en startgroepen en de letters waarmee elk der startgroepen worden aangeduid, worden ten minste anderhalf uur voor de eerste start van een wedstrijdserie aan de deelnemers medegedeeld.
5.10 Starttijden
a. Wedstrijden genoemd onder 5.1: 1ste start op zaterdag 11:00 uur, 2e z.s.m, pauze, 3e start zsm na pauze gevolgd door de 4e start; 5e start op zondag om 11:00 uur, 6e en 7e start z.s.m.. 
b. Bij wedstrijden die alleen op zondag worden gehouden 1e start om 11:00 uur, 2e start zo spoedig mogelijk, pauze, 3e start zo spoedig mogelijk na pauze, gevolgd door de 4e start.
c. Op zondagen (zowel a. als b.) wordt een uitstel van ten minste een uur ingelast na de wedstrijd die rond 12:30 uur eindigt.
d. Wedstrijden genoemd onder 5.2: 1ste start op zaterdag 13:15 uur, volgende start zo spoedig mogelijk; zondag 1ste start om 11:15 uur, volgende starts zo spoedig mogelijk.
e. Wedstrijden genoemd onder 5.3.: 1ste start 19:00 uur, volgende starts z.s.m. en zoveel mogelijk zonder na zonsondergang te starten.
f. Op zondagen zal geen startsein worden gegeven na 15:00 uur

6. Klassenvlaggen
Voor alle klassen is de klassenvlag de witte vlag.

7. Wedstrijdgebied
7.1 Voor de wedstrijden genoemd in bepaling 5.1, 5.2 en 5.4 is de Gieseplas van het Rhederlaag het wedstrijdgebied.
7.2 Voor de wedstrijden kajuitzeilboten kan het wedstrijdgebied alle plassen van het Rhederlaag en de doorvaarten daartussen omvatten, maar de start en finish zijn op de Gieseplas.

8. De banen
8.1 De diagrammen in bijlage 1 tonen de banen inclusief bij benadering de hoeken tussen rakken en de relatieve lengten van de rakken.
8.2 Indien de wedstrijden met een gecombineerde start- en finishlijn (volgens bijlage 2) worden afgekort zal dit worden aangekondigd door een comitéschip dat een gele vlag toont bij de benedenboei, eventueel in combinatie met een aanduiding van de startgroep of de klasse waarvoor de baan wordt afgekort, waarna de desbetreffende boten na het ronden van de genoemde boei direct naar de finishlijn dienen te varen en daar finishen.

9. Merktekens
Merktekens van de baan zijn gele cilinderboeien. Merktekens van de startlijn zijn een rode skippybal aan de bakboordzijde (pin-end) en de mast op het startschip waaraan de WSV Giesbeek vlag hangt. Een gele skippybal, aanzienlijk dichter bij het startschip vormt het ‘inner limit’ merkteken. Merktekens van de finishlijn zijn een blauwe skippybal en de WSV Giesbeek vlag op een stok van het finishschip. Voor de situering van de merktekens: zie bijlage 1 en 2.

Na de start (rak 1) is de onderboei geen merkteken. Op weg naar de finish (rak 4 of 6) is de bovenboei geen merkteken.

11. De start
De startlijn zal liggen tussen de twee merktekens van de startlijn. Om geldig te starten moet een boot tijdens het starten het ‘inner limit’ merkteken aan stuurboord houden. Een boot die terugkeert na een foute of te vroege start mag op zijn terugweg wel tussen startschip en ‘inner limit’ merkteken doorvaren. De startlijn is als aangegeven in de diagrammen in bijlage 2. De wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26, met de volgende aanpassingen:
11.1. Als er meer dan één startgroep is, is het startsein voor een startgroep tevens het waarschuwingssein voor de volgende startgroep. De klassenvlag voor die volgende startgroep wordt kort na zijn waarschuwingssein gehesen, zonder geluidssignaal en zonder dat dit een tijdstip in de startprocedure aanduidt.
11.2. Het onderscheid tussen de verschillende startgroepen wordt aangeduid door een letter op de lichtkrant geplaatst aan de bakboordzijde van het startschip, voor de eerste startgroep tenminste vanaf het waarschuwingssein tot de start, voor de overige startgroepen tenminste vanaf het voorbereidingssein van de desbetreffende startgroep.
11.3. Startgroepen worden gestart in de alfabetische volgorde van de letters waarmee zij zijn aangeduid. Bij een algemene terugroep zal de eerste vervangwimpel na het laatste reeds gegeven startsignaal worden gestreken én het voorbereidingssein voor de nieuwe start worden gegeven, zodat de startcyclus van vijf minuten doorloopt (tenzij een uitstelsein wordt gegeven). Dit wijzigt de betekenis van de eerste vervangwimpel in de Regels.
11.4 Het aantal keer dat een startgroep de baan moet varen wordt aangegeven door een cijfer op de lichtkrant op de bakboordzijde van het startschip en tegelijk met het tonen van de letter van de startgroep (bepaling 11.2). Indien naast het cijfer nog aanduiding “½” wordt getoond dient na de laatste volle baan nogmaals deel één van het diagram in bijlage 1 (de driehoek) te worden gevaren alvorens de boten in de desbetreffende startgroep finishen.
11.5. Als seinvlag U wordt getoond van vier minuten tot één minuut voor het startsignaal is Regel 30.3 (zwarte vlag) van toepassing met de volgende wijzigingen: het woord ‘zwarte’ vervangen door ‘U-‘; als de wedstrijd wordt herstart of opnieuw gevaren, mogen alle boten van de betreffende startgroep daaraan deelnemen.

12. Wijziging van de baan

Na de start van de eerste startgroep zal het eerste merktekens van de baan niet meer verplaatst worden tot de finishlimiet voor van de laatste boot, of -zo dat eerder is- tot de laatste boot het merkteken voor de laatste keer gerond heeft. De overige merktekens zullen in die periode niet meer verplaatst worden nadat de eerste boot het voorgaande merkteken heeft gerond.

13. De finish
De finishlijn is als aangegeven in de diagrammen in bijlage 2. Om geldig te finishen moet een boot tijdens het finishen het ‘inner limit’ merkteken aan stuurboord houden indien die aanwezig is.

14. Straffen
Voor meerrompsboten en traditionele plat- en rondbodems geldt een één-ronde straf waar de Regels een twee-ronden straf aangeven.

15. Tijdslimiet en streeftijd
15.1 De tijdslimiet voor het finishen van een boot is 120% van de gezeilde tijd van de eerst gefinishte boot in zijn klasse vanaf het startsein van die klasse, waarbij in gemengde klassen de gezeilde tijden worden gecorrigeerd voor de handicap van de desbetreffende boten. In afwijking hiervan geldt voor de CWO-wedstrijden een tijdslimiet van 150%.
15.2 Voor de wedstrijden genoemd in 5.1 en de Combi-oost streeft het wedstrijdcomité naar een wedstrijdduur van 45 minuten; voor de CWO-wedstrijden en de woensdagavondwedstrijden 30 minuten; voor de wedstrijden om de Aalberstrophee 90 minuten.

16. Protesten en verzoeken om verhaal
16.1 Protestformulieren zijn beschikbaar bij de bar in Ruumzicht. Protesten, verzoeken om verhaal of heropening dienen daar ook binnen de protestlimiet te worden ingeleverd.
16.2 Voor elke klasse eindigt de protestlimiet voor alle wedstrijden van een dag één uur na de tijdslimiet voor de desbetreffende klasse voor de laatste wedstrijd van die dag.
16.3 Mededelingen over verhoren worden uiterlijk 10 minuten na het einde van de protestlimiet gedaan. De verhoren worden gehouden in de bestuurskamer grenzend aan het kantoor van de havenmeester.

17. Scoren
17.1 Het Lage Punt Systeem volgens Appendix A is van toepassing.
17.2 Als minder dan 5 wedstrijden gezeild zijn is de eindscore van een boot de som van de punten behaald in alle gezeilde wedstrijden; als 5 of meer wedstrijden zijn gezeild, worden de punten niet meegeteld van de wedstrijd waarin de boot zijn slechtste resultaat behaalde dat niet is ontstaan door een niet aftrekbare straf.

18. Veiligheid
18.1 Een boot dient voor zijn eerste wedstrijd van enig dagdeel zijn aanwezigheid bij de wedstrijden van dat dagdeel te melden door op een aan de windse koers op korte afstand langs de stuurboordzijde van het startschip te varen.
18.2 Een boot die zich terugtrekt dient het wedstrijdcomité daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Als daar op het water geen gelegenheid voor is dienen de deelnemers een schriftelijke bericht in te leveren bij de bar van Ruumzicht.

19. Vervanging van bemanning of uitrusting
19.1 Bij boten met meerkoppige bemanning, mogen bemanningsleden, niet zijnde de stuurman, worden vervangen. Als stuurman wordt beschouwd degene van de bemanningsleden die bij de inschrijving voor de wedstrijd als eerste is genoemd. Vervanging van de stuurman is alleen toegestaan met voorafgaande instemming van het wedstrijdcomité en alleen als tenminste één der bij de inschrijving opgegeven bemanningsleden op de boot aanwezig blijft.

20. NAAM BEELD EN PORTRETRECHT

Door aan dit evenement deel te nemen, accepteren deelnemers dat zij kunnen worden gefotografeerd en/of op video vastgelegd kunnen worden terwijl zij aan de wedstrijd deelnemen en/of gebruik maken van de faciliteiten van WSV Giesbeek en zij stemmen in met het maken van zulke opnamen en het gebruiken, hergebruiken, publiceren van dergelijke opnamen. In alle media, al dan niet met de naam van de deelnemer, zonder compensatie en zonder de toestemming van de deelnemer voor dergelijke beelden of het gebruik ervan.

10., 21., 22. en 25.-30. Reserve 
De nummering is overeenkomstig de Standaard Wedstrijdbepalingen. De bepalingen daaruit met deze nummers vinden bij WSV Giesbeek vooralsnog geen toepassing.

23. Hulpschepen
Teamleiders, coaches en anderen die deelnemers ondersteun, dienen 50 meter buiten het gebied te blijven waar boten wedstrijdzeilen.

24. Afvalafgifte
Afval die tijdens het wedstrijdzeilen of tussen direct opvolgende wedstrijden ontstaat op de deelnemende boten mag worden afgegeven op ondersteunings- en wedstrijdcomité- en rescueboten.

31. Radiocommunicatie
Met uitzondering van in noodsituaties mag een boot geen gebruik maken van een radiozender terwijl hij wedstrijd zeilt, noch radioberichten ontvangen die niet voor alle deelnemers in zijn klasse beschikbaar zijn. Deze beperking geldt ook voor mobiele telefoons.

32. Prijzen
32.1 Per klasse (eenheids- of gemengd) worden per wedstrijdserie één of meer prijzen beschikbaar gesteld als volgt: 1 prijs bij 3 of 4 deelnemende boten, 2 prijzen bij 5 tot 7 boten, 3 prijzen bij 8 tot 11 boten, 4 bij 12 tot 16 boten, 5 bij 17 of meer boten. Boten die in geen enkele wedstrijd in de serie zijn gestart worden hierbij niet als deelnemende boot geteld.
32.2 Bij de CWO-wedstrijden tellen de wedstrijden gevaren op één dag als wedstrijdserie.
32.4 Bij de Woensdagavondwedstrijden tellen alle wedstrijden in het jaar als één wedstrijdserie.
32.5 Los van de prijzen genoemd in
32.6 wordt een wisselprijs beschikbaar gesteld voor de winnaar van de grootste klasse in de Sails & Music-wedstrijden en de wedstrijden om de Aalberstrophee..

33. Afwijzing van aansprakelijkheid 
Het organisatiecomité aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële schade of verwonding of dood van personen ontstaan in verband met de wedstrijdserie en wijst daarbij op regel 4. Besluit om wedstrijd te zeilen.  

Inschrijfgeld
Klik hier voor de kosten van het inschrijfgeld.

Huishoudelijke mededelingen

  • Trailers van boten van bezoekers zo veel mogelijk plaatsen op het veldje naast het millieustation (tegenover de grote loods). Auto’s na uitladen en/of boot tewaterlaten op het parkeerterrein plaatsen. wegtrailers na het tewaterlaten van boten direct weghalen bij de trailerhelling. Alleen handtrailers mogen tijdens de wedstrijden in het gras naast de trailerhelling worden geplaatst, maar nooit zo dat ze stallingsplaatsen van boten op trailers blokkeren.
  • Deelnemers aan wedstrijden kunnen met tent, caravan of camper gebruik maken van het grasveld achter Ruumzicht en Lijzijde vanaf de middag voor een wedstrijd tot en met de laatste wedstrijddag.
  • De voorgaande regels kunnen buiten werking worden gesteld of aangepast door nadere aanwijzingen door de havenmeester of het wedstrijdcomité.

Sociaal programma naast de wedstrijden

Tijdens Sails & Music is er naast de zeilwedstrijden een muziekfestijn met bands, dansen, drinken en eten in en voor de grote loods.

Combi-Oost en CWO-aspirantenwedstrijden gaan gepaard met trainingskamp en kamperen door groepen kinderen met begeleiders van verenigingen in de regio. Alle deelnemers en hun ouders kunnen meedoen aan een barbecue, mits tijdig opgegeven, anders voor zover de voorraad strekt.

Tegelijk met de wedstrijden om de Aalberstrofee wordt door de motorbootcommissie een puzzeltocht georganiseerd. Er zijn deelnemers die er in slagen aan beide evenementen mee te doen.

Rond de overige wedstrijden en naast het bovengenoemde worden eigen initiatieven van deelnemers en hun aanhang om naast de wedstrijden spontaan gezamenlijke activiteiten te ontplooien van harte verwelkomt. Faciliteiten die dit bevorderen zijn de bar en het restaurant met terras “Ruumzicht”, de barbecue met picknicktafel, de speeltuin, de weiden en stranden van het Rhederlaag enz. Kortom, altijd gezellig rond de zeilwedstrijden op het Rhederlaag.

Bijlage 1

stuurboordbaan2
bakboordbaan2

Bijlage 2

startlijn
finishlijn
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten


 

JUL
30
Vrijzeilen dinsdagavond

Algemeen | 18:30 - 21:30 | deel 15 / 21 | Haven WSV Giesbeek

JUL
31
Woensdagavondcompetitie

Algemeen | 20:00 - 22:00 | deel 15 / 28 | Lijzijde

AUG
4
Sailability zeildag

Sailability | 10:00 - 17:00 | WSV Giesbeek

AUG
6
Vrijzeilen dinsdagavond

Algemeen | 18:30 - 21:30 | deel 16 / 21 | Haven WSV Giesbeek

AUG
6
Vrijwilligers bijeenkomst Dag van de Watersport

Algemeen | 20:00 - 22:00 | Ruumzicht

Contact


 

ADRES

  • Watersportvereniging Giesbeek
  • Havenweg 4
  • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  E-MAIL administratie

  E-MAIL ligplaatsen

© 2022 WSV Giesbeek