Statuten WSV Giesbeek 2022

Definities

Artikel 1
- Algemene Vergadering: De algemene vergadering van de Vereniging;

- Bestuur: Het bestuur van de Vereniging;

- Schriftelijk: Bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

- Statuten: De Statuten van de Vereniging, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;

- Vereniging: De rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

Naam en zetel

Artikel 2
1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Giesbeek".
2. Zij is opgericht op 5 november 1969 en aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De vereniging heeft haar zetel in Giesbeek in de gemeente Zevenaar.

Doel

Artikel 3
1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en bevordering van de watersport.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen en lezingen.
b. Het organiseren van wedstrijden en tochten.
c. Het aanbrengen en het instandhouden van de nodige accommodatie.
d. Het samenwerken met andere verenigingen, die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven.
e. Andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
f. Het organiseren van saamhorigheid bevorderende activiteiten

Leden

Artikel 4
1. Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van de vereniging dient men:
a. meerderjarig te zijn overeenkomstig de Nederlandse wet.
b. de Nederlandse nationaliteit te bezitten of als ingezetene te zijn ingeschreven in de basisadministratie van één der Nederlandse gemeenten. Het bestuur kan dispensatie verlenen dan wel de persoon benoemen tot buitengewoon lid op grond van Artikel 5 lid 2.
2a. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin, tenminste, de namen en adressen van alle leden en begunstigers, zoals omschreven in artikel 5 van deze statuten, zijn opgenomen.
2b. Ieder lid is verplicht aan het bestuur zijn adres alsmede de wijzigingen daarin schriftelijk op te geven. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen.
2c. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens en gegevens die aan overheden/publiekrechtelijke instellingen dienen te worden verstrekt in verband met een wettelijke verplichting.
2d. Het bestuur legt het ledenregister van de vereniging ter inzage van de leden, voor zover het hun eigen gegevens betreft.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk. Het lidmaatschap kan derhalve niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Ereleden, buitengewone leden, jongerenleden, jeugdleden, gezinsleden en donateurs

Artikel 5
1. Ereleden zijn zij, die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd, wegens hun verdiensten voor de vereniging of wel wegens het feit dat zij zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
2. Als buitengewone leden kunnen worden toegelaten: personen, die niet voldoen aan de in artikel 4, lid 1 genoemde voorwaarden.
3. Jeugdleden kunnen zijn; Zij die de 18-jarige leeftijd nog niet bereikt hebben en anderszins, overeenkomstig de Nederlandse wet, niet als meerderjarig worden aangemerkt, maar overigens voldoen aan de in artikel 4, lid 1 onder b genoemde voorwaarden.
4. Een jongerenlid is een lid in de leeftijd van 18 tot 23 jaar.
5. Donateurs zijn; Zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
6. Ereleden, buitengewone leden, jeugdleden, gezinsleden en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
7. Gezinsleden zijn: Echtgenote of echtgenoot of door de wet hieraan gelijkgestelde van een van de leden van de vereniging. Gezinsleden moeten voldoen aan het gestelde in artikel 4. lid 1 en wonen op hetzelfde adres als het lid bedoeld in artikel 4.

Toelating

Artikel 6
1. Het bestuur beslist binnen drie maanden na ontvangst van de schriftelijke aanmelding omtrent de toelating tot het lidmaatschap van de vereniging van leden, buitengewone leden, jongerenleden, jeugdleden, gezinsleden en donateurs.
2. Bij het besluit met opgave van redenen tot niet toelaten tot lid, buitengewoon lid, jongerenlid, jeugd of gezinslid kan de algemene vergadering, kennisnemende van het verweerschrift van betrokkene, alsnog tot toelating besluiten. Het bestuur dient er zorg voor te dragen dat bedoeld verweerschrift behandeld wordt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid,
b. door opzegging door het lid,
c. door opzegging door de vereniging.
Dit kan geschieden;
- Wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap te voldoen.
- Wanneer het zijn verplichtingen niet nakomt.
- Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d. Door royement. Dit kan alleen uitgesproken worden wanneer een lid opzettelijk handelt in strijd met statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient te geschieden via het daarvoor bestemde formulier op de website van de vereniging of per e-mail aan de administratie. Opzegging namens de vereniging geschiedt, met opgave van redenen, bij aangetekende brief door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand en dient in ieder geval uiterlijk 31 augustus van het (vereniging/boek) jaar plaats te vinden. Indien de opzegging door het lid niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende (vereniging/boek) jaar. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond van het feit dat redelijkerwijs van de vereniging niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkenen binnen 4 weken na ontvangst van de kennisgeving van dit besluit, beroep open op de, eerstvolgende, algemene vergadering.
6. Royement als lid geschiedt, op voordracht van het bestuur, door de algemene vergadering. Betrokkene wordt van bedoelde voordracht, bij aangetekende brief, met opgave van reden in kennis gesteld. Van deze voordracht tot royement staat betrokkene, binnen 4 weken na ontvangst van de kennisgeving van de voordracht, beroep open op de algemene vergadering en heeft het recht zich in de eerstvolgende algemene vergadering waarin het voorstel tot royement behandeld wordt te (doen) verdedigen waarbij de aanwezigheid van het lid en/of de raadsman/vrouw beperkt is tot de tijd dat het onderwerp aan de orde is. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid kan gedurende de termijn geen van zijn/haar lidmaatschapsrechten uitoefenen; zijn/haar uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen blijven onverkort bestaan. Het besluit van de algemene vergadering tot royement moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar (tot 30 september) verschuldigd. Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

Einde van de rechten en verplichtingen van buitengewone leden, jeugdleden, gezinsleden en donateurs

Artikel 8
1. De rechten en verplichtingen van een buitengewoon lid, van een jeugdlid, van een gezinslid en van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Jaarlijkse bijdragen

Artikel 9
1. De leden, de buitengewone leden, jongerenleden, jeugdleden, gezinsleden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
3. Ereleden zijn vrijgesteld van de jaarlijkse bijdrage welke is verbonden aan het lidmaatschap.

Rechten van ereleden, buitengewone leden, jongerenleden, jeugdleden, gezinsleden en donateurs.

Artikel 10
1. Behalve de overige rechten, die aan ereleden, buitengewone leden, jongerenleden, jeugdleden, gezinsleden of donateurs bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben ereleden, buitengewone, jongeren, jeugd of gezinsleden en donateurs het recht aan de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen, cursussen en andere evenementen deel te nemen.

Bestuur

Artikel 11
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf stemgerechtigde leden of zoveel meer als door de algemene vergadering vastgesteld wordt.
2. De verkiezing van de bestuursleden geschiedt op voordracht van het bestuur of tenminste 1/25 deel van de stemgerechtigde leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping van de vergadering medegedeeld. Een voordracht door de leden moet uiterlijk vijf dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. De voordrachten hebben een bindend karakter.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is zij, met in achtneming van het gestelde in lid 1 van dit artikel, vrij in haar keus.
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap - periodiek lidmaatschap - schorsing

Artikel 12
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst indien zij daartoe termen aanwezig acht. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Een besluit tot schorsing dan wel ontslag kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Het afgetreden lid is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature benoemd wordt neemt op het rooster de plaats van zijn/haar voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt;
a. Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
b. Door aftreden zonder zich herkiesbaar te stellen.
c. Bij het onder curatele stellen of door dat hij/zij anderszins het vrije beheer over zijn/haar vermogen verliest; bij faillietverklaring, surseance van betaling; verzoek toepassing schuldsaneringsregeling.

Bestuursfuncties - besluitvorming van het bestuur

Artikel 13
1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor secretaris en penningmeester uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering wordt door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon een verslag gemaakt, dat door het bestuur wordt vastgesteld en ten blijke daarvan wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend. Het verslag wordt verstrekt aan alle bestuursleden.
3. Elk bestuurslid is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Een besluit is aangenomen bij een meerderheid van de uitgebrachte stemmen in de vergadering.
4. Tegenstrijdig belang:
a. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij/zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie. De bestuurder heeft – onverminderd het bepaalde in de vorige volzin – wel het recht de desbetreffende vergadering van het bestuur bij te wonen.
b. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 13 lid 4 onder a geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
c. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur (inclusief tegenstrijdig belang) worden gegeven.

Bestuurstaak - vertegenwoordiging

Artikel 14
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisaties.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de 5 is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te laten uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het huren, verhuren, pachten, kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling van een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
a. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.
b. Het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, de secretaris of de penningmeester tezamen met een ander bestuurslid. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van schriftelijke volmacht aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
7. Ontstentenis of belet:
a. Ingeval van ontstentenis (gemis) of belet van een of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enig bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de algemene vergadering aan te wijzen personen.
b. Onder belet wordt in deze statuten verstaan:
i. schorsing;
ii. ziekte;
iii. onbereikbaarheid,
In de gevallen bedoeld onder sub ii en iii wordt onder belet verstaan dat gedurende een termijn van tien dagen de mogelijkheid van contact tussen een bestuurder en de vereniging niet heeft bestaan, tenzij het bestuur in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Jaarverslag - rekening en verantwoording.

Artikel 15
1. Het verenigingsjaar tevens boekjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren. dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar tevens boekjaar, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, financiële rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar tevens boekjaar gevoerd bestuur. De termijn kan worden verlengd door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaven van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn waarbinnen de financiële rekening en verantwoording dient te worden afgelegd kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een (kas) commissie van tenminste 2 personen en hun plaatsvervangers, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de financiële rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Vereist het onderzoek van de stukken bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
5. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers voor raadpleging te geven.
6. Indien de goedkeuring en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie van tenminste 3 leden. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering zodanige maatregelen, welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
7. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de financiële rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
8. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, gedurende zeven jaar te bewaren.

Algemene vergaderingen

Artikel 16
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar tevens boekjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In deze vergadering komen tenminste aan de orde, tenzij de termijn, als genoemd in artikel 15, van deze statuten, is verlengd:
a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15, met het verslag van de aldaar bedoelde (kas) commissie. Indien aan de vergadering een accountantsverklaring, waaruit getrouwheid der stukken blijkt, kan het verslag van de (kas) commissie, als hier bedoeld, achterwege blijven.
b. De benoeming van de in artikel 15 bedoelde (kas) commissie voor het lopende verenigingsjaar tevens boekjaar. Benoeming van een (kas) commissie, als hier bedoeld, kan achterwege blijven indien de vergadering besluit de controle te doen plaatsvinden middels een accountantsverklaring.
c. De benoeming van bestuursleden en de benoeming van de in artikel 14 lid 7 bedoelde bestuurders (ontstentenis of belet).
d. Décharge van bestuurders voor de in het jaarverslag en de rekening en verantwoording vermelde handelingen en voor het door hun gevoerde beleid.
e. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

Toegang en stemrecht

Artikel 17
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle ereleden, buitengewone leden, jongerenleden, jeugdleden en gezinsleden. Behoudens de algemene vergadering genoemd in art. 7, lid 6 van deze statuten, hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden geen toegang.
2a. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de vergadering.
b. Aan een door een geschorst lid of bestuurslid gekozen raadsman/vrouw mag de toegang en het spreekrecht, met in achtneming van het bepaalde in artikel 7, lid 6, van deze statuten, niet worden onthouden.
3. Ereleden en buitengewone leden hebben het recht tijdens de algemene vergadering het woord te voeren.
4. Stemrecht komt toe aan leden genoemd in art. 4 en art. 5, lid 1 en lid 4. Deze leden zijn bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Leden die geschorst zijn, hebben geen stemrecht. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen (volmacht). Een gemachtigde kan niet meer dan 1 lid vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
6a. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere stemgerechtigde bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel het stemrecht uit te oefenen, mits de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
b. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.

Voorzitterschap en verslaggeving

Artikel 18
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn/haar plaatsvervanger(ster).
2. Ontbreken de voorzitter en zijn/haar plaatsvervanger(ster), dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin. Degene die de vergadering leidt, wordt aangeduid als voorzitter van de vergadering.
3. Van het behandelde in elke vergadering wordt door de secretaris of een ander, door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, een verslag gemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 19
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen in beginsel schriftelijk. De schriftelijke stemming over personen geschiedt bij ongetekende, toegevouwen briefjes. Besluitvorming bij acclamatie of door hand op steken blijft mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
5. Blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. Indien bij stemming over personen, niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op een na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij verkozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
7. Indien stemmen staken over een voorstel niet betreffende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

Bijeenroeping algemene vergaderingen

Artikel 20
1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls als zij dit wenselijk acht. Tevens is het bestuur gehouden een algemene vergadering bijeen te roepen als leden tezamen vertegenwoordigend 1/10 gedeelte van de stemmen die door alle leden uitgebracht kunnen worden, daarom schriftelijk verzoeken. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd. In dat geval is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van deze vergadering binnen een termijn van 4 weken nadat het verzoek ingediend is. De oproeping geschiedt langs elektronische weg dan wel schriftelijk aan de adressen van de stemgerechtigde leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. Indien het bestuur niet binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek een vergadering bijeenroept, zijn de verzoekers daartoe zelf bevoegd. In alle gevallen blijft de voorzitter van de vereniging, of een door hem/haar aan te wijzen vervanger(ster) bevoegd betreffende vergadering te leiden. De vergadering heeft evenwel de bevoegdheid iemand anders aan te wijzen.
2. De oproeping van leden, als bedoeld in dit artikel, geschiedt door of vanwege het bestuur niet later dan op de 15e dag vóór de dag waarop de vergadering beoogd is plaats te vinden.
3. De oproep vermeldt tenminste, de dag, plaats en uur van de vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen.
4. Het bestuur blijft te allen tijde verplicht oproepingen als bedoeld in dit artikel te doen uitgaan. Indien het bestuur niet voldoet aan de termijn van 14 dagen, zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, hebben de verzoekers het recht de wijze van oproep en tekstoverdracht te bepalen onder uitsluiting van de bevoegdheden van het bestuur in deze.
5. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21 en artikel 22 van deze statuten.

Statutenwijziging

Artikel 21
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht, anders dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot een algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten voorstaan, moeten voor het uitschrijven van bedoelde vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, bij de secretaris in leveren. Een afschrift als hiervoor bedoeld wordt bij de oproep tot de desbetreffende vergadering aan alle leden toegezonden.
3. Het besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Zijn niet tenminste drie/vierde van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering ongeacht het aantal of vertegenwoordigde leden.
4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Het bestuur dient er zorg voor te dragen dat genoemde akte binnen 6 maanden wordt verleden. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 22
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en de reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie".
4. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, een en ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.
5. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden verlangd.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaren nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de door de algemene vergadering in het ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

Huishoudelijk reglement en andere reglementen, regelingen

Artikel 23
1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen, wijzigen en opheffen. De algemene vergadering stelt ten minste het huishoudelijk reglement en het haven- en steigerreglement vast.
2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij een besluit van de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen.
4. Wijziging van het haven- en steigerreglement en andere reglementen en regelingen kan geschieden bij een besluit van het bestuur.

Slotbepaling

Artikel 24
1. De vereniging kan in naam van de leden verplichtingen aangaan, voor zover die verplichtingen voortvloeien uit de omstandigheid, dat de vereniging lid is van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond en van het Verbond Nederlandse Motorsport.
2. De vereniging erkent, al dan niet door tussenkomst van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, de tuchtrechtelijke rol van het Instituut Sportrechtspraak bij een veilig sportklimaat binnen de vereniging.

 

Privacy verklaring

De Watersportvereniging Giesbeek (WSV Giesbeek) hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy Statement/ Privacy Verklaring geeft de vereniging informatie over hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens.

 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten


 

JUL
30
Vrijzeilen dinsdagavond

Algemeen | 18:30 - 21:30 | deel 15 / 21 | Haven WSV Giesbeek

JUL
31
Woensdagavondcompetitie

Algemeen | 20:00 - 22:00 | deel 15 / 28 | Lijzijde

AUG
4
Sailability zeildag

Sailability | 10:00 - 17:00 | WSV Giesbeek

AUG
6
Vrijzeilen dinsdagavond

Algemeen | 18:30 - 21:30 | deel 16 / 21 | Haven WSV Giesbeek

AUG
6
Vrijwilligers bijeenkomst Dag van de Watersport

Algemeen | 20:00 - 22:00 | Ruumzicht

Contact


 

ADRES

  • Watersportvereniging Giesbeek
  • Havenweg 4
  • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  E-MAIL administratie

  E-MAIL ligplaatsen

© 2022 WSV Giesbeek